• قرارگاه منتظران شهادت

  روز مبارزه با استکبار جهانی

 • قرارگاه منتظران شهادت

  شهادت امام سجاد

 • قرارگاه منتظران شهادت

  لبیک یا حسین

 • قرارگاه منتظران شهادت

  هیهات من الذله

 • قرارگاه منتظران شهادت

  ارباب صدای قدمت می آید....